Algemene voorwaarden

Ongeacht de manier waarop u toegang krijgt tot deze site (“Site”), inclusief via internet, een mobiel telefoonnetwerk of anderszins, is uw gebruik van de Site onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”).

1. Ik ga akkoord met de Voorwaarden. Wanneer je deze Site gebruikt, ga je akkoord met deze Voorwaarden en eventuele aanvullende regels en richtlijnen die we op de Site plaatsen. U dient zich ervan bewust te zijn dat het van tijd tot tijd mogelijk is om de Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De herziene versie van de Voorwaarden zal op de Site worden geplaatst en uw gebruik van de Site na wijzigingen van de Voorwaarden zal worden beschouwd als aanvaarding van deze wijzigingen. Het is ook mogelijk om de Site op elk moment geheel of gedeeltelijk te beëindigen of te wijzigen en de toegang tot de Site te weigeren.

2. Nauwkeurigheid van informatie. Wij streven ernaar dat de informatie op deze Site accuraat, correct en volledig is. Wij geven echter geen garantie voor de volledigheid, nauwkeurigheid of juistheid van de informatie op deze Site.

3. Bevoegdheid. Deze site wordt beheerd en gecontroleerd vanuit Roemenië en is daarom onderworpen aan de wetten die van toepassing zijn in Roemenië. Wanneer u deze site bezoekt, bent u volledig verantwoordelijk en moet u zich houden aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften. U betreedt deze site op eigen risico zoals hierboven beschreven. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om de beschikbaarheid van de site, geheel of gedeeltelijk, te beperken voor een persoon, geografisch gebied of wettelijke kennisgeving. De informatie op de site vormt geen en kan niet worden gelijkgesteld aan juridisch advies. Het gebruik van de site vormt geen uitnodiging tot het aangaan van een advocaat-cliënt relatie; noch de ontvangst van de informatie op deze site, noch enige e-mail of andere elektronische communicatie verzonden via deze site creëert een advocaat-cliënt relatie. Bovendien vormt geen enkele communicatie die per e-mail van ons wordt ontvangen een elektronische handtekening, tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald.

4. Beperkingen van aansprakelijkheid en disclaimers. Alle materialen, informatie en diensten die op deze site worden aangeboden, worden geleverd “zoals ze zijn” en worden niet gepresenteerd met enige vorm van vertegenwoordiging of garantie. Wij garanderen niet dat de Site (of een deel daarvan) volledig, nauwkeurig of vrij van fouten is, noch dat software of hardware compatibel is met de Site en je gaat ermee akkoord dat het uitsluitend jouw verantwoordelijkheid is om de software, hardware en diensten (met inbegrip van een internetverbinding) te verkrijgen die nodig zijn voor toegang tot en gebruik van de Site en om ervoor te zorgen dat alle software, hardware en diensten die je gebruikt goed functioneren met de Site. Daarom stemt u ermee in dat u zelf alle risico’s in verband met uw gebruik van de Site beoordeelt en draagt op basis van de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van informatie of materialen die via de Site beschikbaar worden gesteld. Hoewel wij proberen de beveiliging van de Site te handhaven, garanderen wij niet dat de Site veilig is of dat het gebruik van de Site ononderbroken zal zijn. Bovendien kunnen derden ongeoorloofde wijzigingen aanbrengen aan de Site. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. JavaScript moet ingeschakeld zijn om het te bekijken met een beschrijving van het betreffende materiaal en de URL of locatie van dergelijk materiaal. Als u zich bewust wordt van ongeoorloofde wijzigingen van de Site door derden, neem dan contact met ons op via office[at]red-frog-galati.com met een beschrijving van het betreffende materiaal en de URL of locatie van dergelijk materiaal. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele schade, gevolgschade, speciale schade, voorbeeldschade of bestraffende schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door of in verband met de Site, met inbegrip van schade die kan worden veroorzaakt door computersystemen of derden, zelfs als wij van tevoren op de hoogte zijn gesteld van dergelijke schade of verliezen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit uw gebruik van de Site of van informatie of materialen op de Site. Uw enige en exclusieve remedie voor ontevredenheid over de Site is om te stoppen met het gebruik van de Site. U mag beveiligingsmechanismen of beveiligingssystemen die op de Site zijn geïnstalleerd niet verwijderen, wijzigen, omzeilen of manipuleren. Behalve voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in om alle claims, verliezen, kosten en uitgaven (met inbegrip van advocaatkosten) die voortvloeien uit uw gebruik van of activiteiten in verband met de Site of een schending van deze Voorwaarden door u, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren.

5. Toepasselijk recht. Je stemt ermee in dat deze Voorwaarden (en eventuele claims of geschillen die ontstaan in verband met de Voorwaarden of je gebruik van de Site) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Roemenië en je stemt in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Boekarest Roemenië, en doet afstand van eventuele bezwaren met betrekking tot jurisdictie, locatie of forum.

6. Verzoek om informatie. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te bekijken. Als er vragen of klachten zijn over deze site, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via office[at]red-frog-galati.com.

7. Links en inhoud. Er kunnen links naar andere online bronnen of websites staan. Deze zijn echter alleen bedoeld om voor uw gemak andere informatiebronnen te identificeren en te openen en mogen niet worden beschouwd als bronnen die wij onderschrijven of die aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor en onderschrijven dergelijke externe sites of bronnen niet. Wij wijzen hierbij alle aansprakelijkheid af die voortvloeit uit uw gebruik van websites en bronnen van derden.

8. Copyright. Wij zijn de enige eigenaars van de materialen en informatie die via de Site beschikbaar worden gesteld. Copyright, handelsmerk, patent en/of andere eigendomsrechten en wetten kunnen dergelijke informatie en materialen beschermen. Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van ons, ga je niet akkoord met het reproduceren, wijzigen, verkopen, distribueren, verzenden, plaatsen of creëren van afgeleide werken op basis van de site of informatie of materialen die via de site beschikbaar worden gesteld, geheel of gedeeltelijk.

9. Diversen. Indien een bepaling van de Voorwaarden onafdwingbaar wordt geacht, heeft deze bepaling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van enige andere bepaling. Geen verklaring van afstand door een van de partijen van een inbreuk of verzuim hieronder zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van een eerdere of latere inbreuk of verzuim. Kennisgevingen kunnen per post, via de website of per e-mail worden gedaan. Wij kunnen kennisgevingen van wijzigingen in de Voorwaarden of andere zaken doen door dergelijke kennisgevingen te plaatsen of door koppelingen naar dergelijke kennisgevingen te verstrekken. U stemt ermee in dat een gedrukte versie van de Voorwaarden en met betrekking tot kennisgevingen die elektronisch zijn gedaan, toelaatbaar is in gerechtelijke of administratieve procedures op basis van of met betrekking tot de Voorwaarden en in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en bescheiden die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn gegenereerd en bewaard. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet nakomen van enige verplichting als gevolg van oorzaken buiten onze controle.

RED FROG AGENTIE S.R.L.

Str. Mioritei nr. 52B,
Galati 800402,
Provincie Galati, Romania

Beheerder: ALBERTH JOACHIM

Email: office[at]red-frog-galati.com

Unieke registratiecode / CUI: RO42108726
Volgnr. in het handelsregister: J17 / 43 / 2020

Telefoon: +40 (0)770 279 456